گوهر شناسی

حکاکی روی گوهر
حکاکی روی گوهر
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷
آموزش مخراج کاری
دوره آموزش گوهر شناسی
خرداد ۱۳, ۱۳۹۷
نمایش همه

گوهر شناسی

گوهر شناسی

گوهر شناسی

گوهر شناسی

 

گوهر شناسی شاخه ای از زمین شناسی و کانی شناسی است که بر اساس خواص فیزیکی ،ترکیبات شیمیایی و خواص نوری سنگ ،ویژگی سنگ مشخص می شود .

گوهر شناس با بررسی سنگ خام از روی سنگ بررسی میکند که رنگ طبیعی و جلای آن و سنگ میزبان و تجمع کانی ها ،رنگ آن ،ضزیب شکست نور ،وزن مخصوص و میزان انکسار نور و ویژگی های درونی به صورت بزرگنمایی چیست

با برشی از آن گوهر شناس ساختار اتمی و تعیین منشا سنگ را بررسی میکند که در ارزش گذاری سنگ مهم است .

برای شناسی گوهر و صدور شناسنامه سنگ :

در آزمایشگاه GCI

از ابزار های مانند

میکروسکوپ

رفرکتومتر (با آن ضریب شکست نور را اندازه میگیرند )

SGوزن مخصوص گوهر ها را تعیین میکند

پولاریسکوپ با استفاده از نور پلاریزه (وقتی نوربا طول موج مختلف به سنگ میتابد رنگ مختلفی پیدا میکند )

اسپکتروسکوپ یا طیف نما برای بررسی ویژگی نوری سنگ

بکار گرفته میشود