اوزان رایج در زرگری (طلا و جواهر سازی)

ساخت دستی طلاو جواهر/آموزش جواهر سازی دستی
مهر ۳, ۱۳۹۷
گوهر شناسی
توخالی سازی چیست؟
مهر ۲۲, ۱۳۹۷
نمایش همه

اوزان رایج در زرگری (طلا و جواهر سازی)

اوزان رایج در زرگری (طلاوجواهر سازی)

کیلوگرم یک کیلوگرم= ۱۰۰۰ گرم

یک کیلوگرم =۲۱۷ مثقال و ۱۳ نخود

یک کیلو گرم =۵۲۰۸ نخود و ۳۳گندم (آنه )

یک کیلو گرم =۲۰۸۳۲گندم

یک کیلو گرم =۱۰۰۰۰۰۰سوت

پوند      یک پوند = ۴۵۳ گرم

سیر       یک سیر =۷۵ گرم

یک سیر = ۱۶مثقال

انس       یک انس = ۳۱ گرم

مثقال     یک مثقال = ۴گرم ۶۰۸سوت

یک مثقال = ۲۴ نخود

یک مثقال = ۹۶ گندم

گرم        یک گرم = ۵٫۲۰۸ نخود

یک گرم =۳۰٫۸۳۲ گندم

یک گرم =۱۰۰۰سوت

نخود      یک نخود =۴گندم

یک نخود =۱۹۲سوت

گندم      یک گندم =۴۸ سوت

قیراط : واحد وزن سنگهای جواهر

یک گرم = ۵ قیراط

یک قیراط= ۱۰۰ سوت