شروع دوره جدیدآموزش گوهر تراشی (تراش سنگ)

آموزش مخراج کاری
آموزش نقره سازی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
تراش گوهر فست کات
آموزش جواهر سازی
اسفند ۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

شروع دوره جدیدآموزش گوهر تراشی (تراش سنگ)

تراش سنگ های زینتی

تراش سنگ های زینتی

دوره جدید گوهر تراشی (تراش سنگ ) ۰۲۱۷۷۷۱۴۲۶۵