طراحی مجسمه

اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸

نرم افزار های مختلف طراحی (زیبراشzbrush ، راینوRhino،ماتریکس Matrix،کرل Corelو…

  زیبراش zbrush کاربرد :طراحی مجسمه و حجم های توپر    ——-> درآن رنگ و عمق و جهت مواد پایه را میتوان مشخص کرد و تصویری […]