آموزش صرافی

مهر ۲۸, ۱۴۰۲

قوانین صرافی و قوانین رسمی و شرعی حاکم بر زرگری در قرن هفتم هجری

      در حسبت بر صرافان