توخالی سازی چیست؟

اوزان رایج در زرگری (طلا و جواهر سازی)
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
مراحل ساخت صنعتی طلا و جواهر و نقره
مهر ۲۵, ۱۳۹۷
نمایش همه

توخالی سازی چیست؟

گوهر شناسی

گوهر شناسی

در طلاسازی از تعدادی مفتول و یا لوله چه نازک استفاده میکنند و این مفتولها

ویا لوله چه هارا با فاصله های معین به صورت افقی و خوابیده در پشت صفحه

به شکل پل جوش می دهند،تا پس از نصب، پلهای سطح کار بالاتر بایستد و بر

زیبایی کار بیفزاید.

لوله سازی -قبه سازی -پشت بسته کاری و پرسکاری از جمله توخالی سازی  هستند